Ajánlott tárgyak

Kedves Hallgatók!

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az Energetikai Szakkollégium féléves programsorozata két kreditpont értékű, szabadon választható tantárgyként is felvehető,

A tantárgyak leírása:
Az energetika, mint interdiszciplináris tudományterület valamennyi szegmenséből a legújabb és legérdekesebb témákat mutatja be, lehetőséget nyújtva ezzel a hallgatóknak, hogy egyetlen tárgy keretén belül találkozhassanak az energetikát érintő legizgalmasabb kérdésekkel. A témák mélysége a legtöbb esetben meghaladja a képzés tárgyainak általános ismereti anyagait, elősegítve azon speciális ismeretek megszerzését, melyre máskülönben csak az iparban dolgozva tehetnének szert a hallgatók. Az energetika területén működő résztvevőknek egyaránt közös érdeke, hogy a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel, valamint naprakész információkkal rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. Mindezt elősegítendő kiemelkedően fontos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, az ipar és az egyetemek közötti tudás átadás javításának, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása.
A tárgyak lehetőséget nyújtanak az érdeklődőknek a legaktuálisabb ismeretanyag megszerzésére, illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontjainak megismerésére. Szakmailag elismert előadókat vonultatnak fel a hallgatók körébe, folyamatosan lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági, energetikai aktualitásokkal. Az üzemlátogatásokon keresztül pedig átfogó képet kapnak a magyar energiaellátás gyakorlati, helyszíni módjairól.


Az alábbiakban további, az energetika tématerületéhez kapcsolódó szabadon választható tantárgyakat gyűjtöttük össze.

Műszaki ábrázolás alapjai

(BMEKOJSA187, BMEKOJSA147)

A tárgy célja a számítógéppel segített műszaki ábrázolás alapvető módszereinek megismertetése, a tervezésben való alkalmazás lehetőségeinek bemutatása. A tárgy keretében a hallgatók megismerik az AutoCAD rajzoló, szerkesztő programot.

Bővebben:

https://archive.kozlekedes.bme.hu/tantargy/KOJHA171.html

Budapesti erőművek

(BMEVIVEAV87)

A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a budapesti áramszolgáltatás kialakulásának történetével, bemutatni a mai erőművek üzemeltetésének környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait, valamint felépítésüket, üzemüket, szerepüket, funkciójukat. A félév második felében néhány budapesti erőmű helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV87/

Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő

(BMEVIVEBV12)

A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a magyarországi villamosenergetikai nagyberuházások műszaki, gazdasági és jogi problematikáját valamint felépítését, üzemét, szerepét, funkcióját. A félév második felében néhány alállomás helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEBV12/

Villámvédelem

(BMEVIVEJV63)

A villám fizikai tulajdonságainak valamint a villámvédelem alapjainak megismertetése, különös tekintettel a lakó- és ipari épületek, a tűz- és robbanásveszélyes létesítmények, továbbá a villamos energetikai valamint az elektronikus berendezések védelmére.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEJV63/

Villamosság élettani hatásai

(VIVEAV07)

A tantárgy az elektromágneses környezetvédelem tématerületen belül a villamos, a mágneses és az elektromágneses erőtereknek az élőlényekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Különös figyelmet fordít a nem ionozáló elektromágneses sugárzásoknak az emberi szervezetre kifejtett - esetenként káros, vagy veszélyes - hatásaira. Megismerteti a hallgatókat a kisfrekvenciás villamos és mágneses erőtereknek, valamint a nagyfrekvenciás elektromágneses erőtereknek az élettani hatásaival, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. Áttekinti az embert érő elektrosztatikus kisülések, valamint a villámcsapások jellegzetes következményeit, de bemutatja az ipari áramütések jellegzetes vonásait is. Cél a témával kapcsolatos tudományterületek legújabb tudományos eredményei alapján átfogó kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából korszerű áttekintést nyújtani a jelenlegi nemzetközi szabályozás (szabványok, ajánlások) területéről, és azok legfontosabb tendenciáiról.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV07/

Léptetőmotoros hajtások

(BMEVIVEAV74)

A léptetőmotorok felépítése, vezérlése és szabályozása, működésének és nyomatékképzésének tárgyalásmódja a szokásos villamos gépekétől eltérő. A tantárgy célja a léptetőmotorok és léptetőmotoros hajtások sokféleségének megismertetése, néhány konkrét alkalmazási példa bemutatása.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV74/

A jövő energetikája - víziók és valóság

(BMEVIVEAV01)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók széles körével megismertesse a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos kurrens problémákat és az azokra válaszul alkalmazott jelenlegi és a jövőbeli mérnöki megoldásokat. A tematikában kiemelt hangsúllyal szerepel a villamos energetikai innovációk ismertetése és a teljes iparágat meghatározó hatásuk előrevetítése. 

Az előadások - a szabadon válaszható tárgy által megkívánt mélységben - az energetika és a villamosenergia-rendszer fizikai és piaci alapjainak bemutatásával indulnak. Bemutatásra kerülnek a dinamikusan fejlődő területek: az okos hálózatok (smart grid) és alkalmazásaik, az e-közlekedés elterjedéséből következő kihívások, valamint az elosztott és megújuló termelési módok. A tantárgy által felölelt tananyag része a globális energetikai trendek komplex műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok szerinti ismertetése, kiemelve a szél- és naperőművi beruházások értékelését. A hallgatók a tárgy teljesítésével megismerik a villamos energia piac újdonságait (spot árazás, mérlegkör, smart tarifák, DSM), az új termékeket és módszereket, valamint a fejlett szimulációs lehetőségek gyakorlati alkalmazásait.

Bővebben: 
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV01/

Energetikai folyamatok dinamikája

(BMDGEENAEV1)

A dinamikai modellezés és szimuláció az energetikus mérnökség területén különösen fontos módszer, és nemcsak a szabályozások tervezése, hanem a rendszerek belső viselkedésének mélyebb megértése érdekében is. A tárgy célja, hogy megismertessen az energetikai folyamatok dinamikájának leíró alapegyenleteivel, a szimulációs modell kialakításának módszereivel, és Matlab/Simulink szimulációs környezetben példákat adjon elemi és összetett energetikai folyamatok szimulációjára.

Javasolt a szimulációs technikák és szoftverek irány érdeklődőknek.

Bővebben:
https://oktatas.gpk.bme.hu/tad/tantargy/BMEGEENBEED

Energetikai alapismeretek

(BMEGEENAKEA)

(ezt a tárgyat a 2N-AE0 képzés hallgatói nem vehetik fel)

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az energetika alapvető jellegzetességeivel, az energiahordozókkal, fogyasztói energiaigények leírási módszereivel, az energiaátalakítás és ellátás technológiai és gazdaságosságai sajátosságaival.

Javasolt az energetikai iránt érdeklődő, de NEM energetikus hallgatóknak.

Bővebben:
https://oktatas.gpk.bme.hu/tad/tantargy/BMEGEENNEEP

Hűtő- és hőszivattyú berendezések

(BMEGEENMEHH)

A hűtési, ill. fűtési célú hűtő (fűtő) rendszerek adott célra való alkalmazásának a hűtőközeg fajtájának a környezetvédelmi, biztonsági szempontok alapján való megválasztása.

Javasolt a mesterszakok hallgatóinak.

Bővebben:
https://oktatas.gpk.bme.hu/tad/tantargy/BMEGEENNGHS

A nukleáris leszerelés kérdései

(BMETE809678)

Tárgyprogram:

 • Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Atommagreakciók. A maghasadás és magfúzió. A láncreakció létrejötte és feltételei.
 • Urándúsítás, plutóniumkinyerési technológiák. Maghasadáson alapuló atomfegyverek. Fúziós atomfegyverek. Légköri és földalatti robbantásokból nyerhető információk. Miniatürizálás és szimuláció.
 • Nukleáris technológiák és nukleáris anyagok forgalmának ellenőrzésével (safeguards) kapcsolatos műszaki és fizikai alapismeretek.
 • A nukleáris fegyverek jelentősége; nukleáris doktrínák; nukleáris kérdések a NATO-ban.
 • A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése
 • A nukleáris fegyverzetkorlátozás története: előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az atomkorszak és a hidegháború
 • Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővítési konferencia, az 1997-es PrepCom
 • Küszöbországok: a de facto atomhatalmak, a jó útra tértek, a potenciális küszöbországok és a szovjet utódállamok
 • Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken
 • A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kísérletek: PTBT, küszöbszerződések, a CTBT
 • Biztonsági garanciák (pozitív és negatív), a "no first use" elve
 • Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái
 • Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek
 • A nukleáris non-proliferáció magyar vonatkozásai; a rendszer jövője

Bővebben:
http://www.reak.bme.hu/tantargyak/fizikus-msc/a-nuklearis-leszereles-kerdesei-bmete80mf11.html

Sugárvédelem és jogi szabályozása

(BMETE80AF00)

Tárgyprogram:

 • A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások.
 • A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetek sejtjeire, az emberre.
 • Dózisdefiníciók. Külső és belső sugárterhelés.
 • A radioaktív nuklidok megjelenése az élő szervezetekben.
 • A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás.
 • Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és közvetett módon.
 • Az emisszió és az immisszió kapcsolata.
 • Műszaki sugárvédelem.
 • Baleseti helyzetek kezelése.
 • A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői.
 • A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe.
 • A nem ionizáló sugárzások megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere.

Bővebben:
http://www.reak.bme.hu/hallgatoknak/fizika-bsc/fizika-bsc-targylista/sugarvedelem-es-jogi-szabalyozasa-bmete80af24.html

Atomenergia és fenntartható fejlődés

(BMETE809008)

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélésében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenzív vita folyik a jövő lehetséges fejlődési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára (2000-ben az itthon megtermelt villamos energia 40%-a származott a paksi atomerőműből).

Bővebben:
https://oktatok.reak.bme.hu/tantargyak/atomenergia-es-fenntarthato-fejlodes/

Nukleáris üzemanyagciklus

(BMETE80AX20, BMETE80AE22, BMETE80MF13)

A tárgy az nukleáris üzemanyagciklus keretein belül bemutatja az üzemanyag előállítást az uránérc bányászattól egészen a fűtőelem gyártásig; majd tárgyalja a kiégett üzemanyagok kezelését, elhelyezését, a reprocesszálási lehetőségeket. Széleskörűen tárgyalja az üzemanyag-gazdálkodási jellemzőket, az atomenergia rendszerekkel, valamint a szimbiotikus atomerőmű-rendszerekkel együtt. A hallgatók számára az atomerőművek műszaki jellemzőin kívül betekintés nyílik az atomerőművek fejlesztési tendenciáira is. 

Bővebben:

http://www.reak.bme.hu/tantargyak/fizikus-msc/nuklearis-uzemanyagciklus-bmete80mf13.html

Kalorikus gépek numerikus szimulációja

(BMEGEENBVNS)

A tárgy célja elsősorban a numerikus hőtani problémamegoldás folyamatának bemutatása, majd alkalmazása valós feladatokra kézi, numerikus, és az ANSYS nyújtotta végeselemes lehetőségeken keresztül. A félév során a hűtött gázturbina lapát, belső égésű motor dugattyú és gőzturbina lapáthézag vizsgálata is az anyag részét képzi. A tárgy nagyon gyakorlat-orientált, hetente kétórás géptermi gyakorlatok mellett kéthetente két óra előadást tartalmaz.

Bővebben: 

https://oktatas.gpk.bme.hu/tad/tantargy/BMEGEENBVNS