Ajánlott tárgyak

Kedves Hallgatók!

 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az Energetikai Szakkollégium féléves programsorozata két kreditpont értékű, szabadon választható tantárgyként is felvehető,

A tantárgyak leírása:
Az energetika, mint interdiszciplináris tudományterület valamennyi szegmenséből a legújabb és legérdekesebb témákat mutatja be, lehetőséget nyújtva ezzel a hallgatóknak, hogy egyetlen tárgy keretén belül találkozhassanak az energetikát érintő legizgalmasabb kérdésekkel. A témák mélysége a legtöbb esetben meghaladja a képzés tárgyainak általános ismereti anyagait, elősegítve azon speciális ismeretek megszerzését, melyre máskülönben csak az iparban dolgozva tehetnének szert a hallgatók. Az energetika területén működő résztvevőknek egyaránt közös érdeke, hogy a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel, valamint naprakész információkkal rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. Mindezt elősegítendő kiemelkedően fontos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, az ipar és az egyetemek közötti tudás átadás javításának, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása.
A tárgyak lehetőséget nyújtanak az érdeklődőknek a legaktuálisabb ismeretanyag megszerzésére, illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontjainak megismerésére. Szakmailag elismert előadókat vonultatnak fel a hallgatók körébe, folyamatosan lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági, energetikai aktualitásokkal. Az üzemlátogatásokon keresztül pedig átfogó képet kapnak a magyar energiaellátás gyakorlati, helyszíni módjairól.


Az alábbiakban további, az energetika tématerületéhez kapcsolódó szabadon választható tantárgyakat gyűjtöttük össze.

Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek

(BMEVIVEAV56)

Tapasztalat szerint sok hallgatót elriasztanak az olyan szakmai feladatok, amelyek több-kevesebb számítógép programozást igényelnek - legyen szó akár önálló laboratórium, akár TDK munka, akár szakdolgozat, ill. diplomaterv készítés során felmerülő feladatokról - mert ezek egy része az alapképzésben megismert programnyelvek segítségével csak nagy (és felesleges) idő- és munkaráfordítással oldható meg. Többnyire mindenkinek rendelkezésére állnak azonban olyan szoftverek (egyszerűbb feladatokra Excel / VBA, összetettebb vagy szakmaspecifikus feladatokra Matlab és környezete) amelyekkel ezek a feladatok egyszerűen és - némi ismerkedés után - gyorsan megoldhatók.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV56/

Műszaki ábrázolás korszerű technikái

(BMEGEGEACAD)

A tárgy célja a számítógéppel segített műszaki ábrázolás alapvető módszereinek megismertetése, a tervezésben való alkalmazás lehetőségeinek bemutatása. A tárgy keretében a hallgatók megismerik az AutoCAD rajzoló, szerkesztő programot.

Bővebben:
http://gt3.bme.hu/adatlapok/BMEGEGEACAD.pdf

Energiahatékonyság a gyakorlatban

(BMEVIVEAV78)

A tárgy célja megismertetni a mérnökhallgatókat olyan innovatív megoldásokkal, technológiákkal, amelyek segítségével háztartási, ipari és közösségi szinten lehetővé válik az energiahatékonyság felmérése, az egyes energiahordozók optimális hatásfokkal történő felhasználása, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

Bővebben: 
http://vet.bme.hu/tantargyak/energiahatekonysag-a-gyakorlatban

Budapesti erőművek

(BMEVIVEAV87)

A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a budapesti áramszolgáltatás kialakulásának történetével, bemutatni a mai erőművek üzemeltetésének környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait, valamint felépítésüket, üzemüket, szerepüket, funkciójukat. A félév második felében néhány budapesti erőmű helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV87/

Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő

(BMEVIVEBV12)

A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a magyarországi villamosenergetikai nagyberuházások műszaki, gazdasági és jogi problematikáját valamint felépítését, üzemét, szerepét, funkcióját. A félév második felében néhány alállomás helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEBV12/

Villámvédelem

(BMEVIVEJV63)

A villám fizikai tulajdonságainak valamint a villámvédelem alapjainak megismertetése, különös tekintettel a lakó- és ipari épületek, a tűz- és robbanásveszélyes létesítmények, továbbá a villamos energetikai valamint az elektronikus berendezések védelmére.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEJV63/

Villamosság élettani hatásai

(VIVEAV07)

A tantárgy az elektromágneses környezetvédelem tématerületen belül a villamos, a mágneses és az elektromágneses erőtereknek az élőlényekre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Különös figyelmet fordít a nem ionozáló elektromágneses sugárzásoknak az emberi szervezetre kifejtett - esetenként káros, vagy veszélyes - hatásaira. Megismerteti a hallgatókat a kisfrekvenciás villamos és mágneses erőtereknek, valamint a nagyfrekvenciás elektromágneses erőtereknek az élettani hatásaival, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erőterekre. Áttekinti az embert érő elektrosztatikus kisülések, valamint a villámcsapások jellegzetes következményeit, de bemutatja az ipari áramütések jellegzetes vonásait is. Cél a témával kapcsolatos tudományterületek legújabb tudományos eredményei alapján átfogó kép kialakítása az erőterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából korszerű áttekintést nyújtani a jelenlegi nemzetközi szabályozás (szabványok, ajánlások) területéről, és azok legfontosabb tendenciáiról.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV07/

Léptetőmotoros hajtások

(BMEVIVEAV74)

A léptetőmotorok felépítése, vezérlése és szabályozása, működésének és nyomatékképzésének tárgyalásmódja a szokásos villamos gépekétől eltérő. A tantárgy célja a léptetőmotorok és léptetőmotoros hajtások sokféleségének megismertetése, néhány konkrét alkalmazási példa bemutatása.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV74/

Villamos autók

(BMEVIVEJV47)

A villamos és hibrid villamos autók fejlesztési irányainak bemutatása, különös tekintettel a fő- és segédüzemi járműhajtások területén tapasztalható eredményekre. A témaválasztást indokolja az, hogy világszerte nagyarányú kutatási tevékenység folyik a jó hatásfokú és a városi forgalomban szennyezőanyag kibocsátásmentes üzemű járművek, villamos autók kifejlesztésére. A tantárgy keretében igyekszünk bemutatni a megvalósított villamos autók járműhajtásainak sokféleségét, a villamos autók fejlesztésével kapcsolatos nehézségeket és sikereket. Néhány konkrét példán bemutatjuk a villamos és hibrid autók felépítését és műszaki adatait.

Bővebben:
https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEJV47/

Nagyvárosok és haditechnika

(BMEVIVEAV00)

A tantárgy keretei között bemutatásra kerülnek azok a rendszerek, melyek energiaellátása valamilyen szempontból a hagyományostól lényegesen eltérő követelményeknek kell, hogy megfeleljen. A villamosenergia-rendszerek megbízhatóságával kapcsolatos fogalmak áttekintése után azokat a rendszereket tárgyaljuk, melyeknél elsődleges szempont az energiaellátás megbízhatósága. Megvizsgáljuk, milyen károkat okozhat az egyes alrendszerek energiaellátásának megszűnése, illetve áttekintjük az ezen alrendszerek által megkövetelt speciális tervezési, üzemeltetési eljárásokat, elsődlegesen a szolgáltató szemszögéből. A tantárgy által felölelt tananyag másik nagy csoportját a szigetüzemű energiaellátással működő rendszerek alkotják. A szigetüzemű energetikai rendszerek speciális üzemeltetési körülményeinek áttekintését követően olyan, korunk csúcstechnológiáját képező rendszereket mutatunk be, mint az űrkutatás és a haditechnika egyes egységei. Ezen technológiák az energiaellátás szempontjából black box-ként funkcionálnak: különböző alrendszerek (fegyverzet, navigáció, meghajtás, stb.) egymástól nagyban eltérő teljesítmény- és energiaigényét kell kiszolgálni gyakorlatilag szigetüzemi körülmények között - ez a feladat pedig nagy hasonlóságot mutat a villamosenergia-rendszeren belül megtalálható intelligens mikro hálózatok (smart gridek, micro gridek) energiaellátásával. A tantárgy keretei között bemutatásra kerülnek azok a főbb elvek, melyek mentén az ilyen rendszerek energiaellátásának a tervezése és üzemeltetése zajlik. A hallgatók képet kaphatnak arról, hogyan működik egy repülőgép-hordozó, egy tengeralattjáró, egy vadászrepülőgép, vagy éppen a nemzetközi űrállomás energiaellátása. A tematika haditechnikai tartalmának kialakítását társintézményből bevont oktató (szakértő) felügyelte.

Bővebben:
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV00/

A jövő energetikája - víziók és valóság

(BMEVIVEAV01)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók széles körével megismertesse a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos kurrens problémákat és az azokra válaszul alkalmazott jelenlegi és a jövőbeli mérnöki megoldásokat. A tematikában kiemelt hangsúllyal szerepel a villamos energetikai innovációk ismertetése és a teljes iparágat meghatározó hatásuk előrevetítése. 

Az előadások - a szabadon válaszható tárgy által megkívánt mélységben - az energetika és a villamosenergia-rendszer fizikai és piaci alapjainak bemutatásával indulnak. Bemutatásra kerülnek a dinamikusan fejlődő területek: az okos hálózatok (smart grid) és alkalmazásaik, az e-közlekedés elterjedéséből következő kihívások, valamint az elosztott és megújuló termelési módok. A tantárgy által felölelt tananyag része a globális energetikai trendek komplex műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok szerinti ismertetése, kiemelve a szél- és naperőművi beruházások értékelését. A hallgatók a tárgy teljesítésével megismerik a villamos energia piac újdonságait (spot árazás, mérlegkör, smart tarifák, DSM), az új termékeket és módszereket, valamint a fejlett szimulációs lehetőségek gyakorlati alkalmazásait.

Bővebben: 
https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIVEAV01/

Hőkörfolyamatok modellezése

(BMEGEENAEHM)

Komplex energiaátalakító rendszerek, ill. berendezések egyszerűsített modelljeit készítjük el, majd alkalmasan választott környezetben elkészített számítógépes modellen szimuláljuk a működésüket. A szimulációk célja kettős: egyrészt a tervezői módban egy műszaki legkedvezőbb változat megkeresése, másrészt létező berendezés esetén az üzemi körülmények optimális behangolás. A tárgy félévközi jeggyel zárul, melyet önálló szimulációs feladat elkészítésével és zárthelyi eredményes megírásával kell megszerezni. A feladat csoportmunkában is elkészíthető.

Javasolt felsőbb éveseknek, akik a folyamatszimuláció iránt érdeklődnek.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENAEHM_Hokorfolyamatok_modellezese.pdf

Hőátadás két fejezete: hősugárzás és hőcserélők

(BMEGEENA01)

A tárgy célja, hogy kiegészítse a korábban vagy párhuzamosan a Fizika és Műszaki hőtan c. tárgyak hőközlés részében tanult ismereteket. A tárgy elsősorban az elméleti ismeretekre fókuszál.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENA01_Hoatadas_ket_fejezet__Hosugarzas_hocserelok.pdf

Termodinamika gyakorlatok

(BMEGEENATDG)

A tárgy célja, hogy kiegészítse a korábban vagy párhuzamosan a Fizika és Műszaki hőtan c. tárgyak termodinamika részében tanult ismereteket. A tárgy elsősorban a gyakorlati ismeretekre fókuszál.

Javasolt a hőtan iránt jobban érdeklődőknek, szigorlati előkészítő jelleggel.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENATDG_Termodinamika_gyakorlatok.pdf

Energetikai folyamatok dinamikája

(BMDGEENAEV1)

A dinamikai modellezés és szimuláció az energetikus mérnökség területén különösen fontos módszer, és nemcsak a szabályozások tervezése, hanem a rendszerek belső viselkedésének mélyebb megértése érdekében is. A tárgy célja, hogy megismertessen az energetikai folyamatok dinamikájának leíró alapegyenleteivel, a szimulációs modell kialakításának módszereivel, és Matlab/Simulink szimulációs környezetben példákat adjon elemi és összetett energetikai folyamatok szimulációjára.

Javasolt a szimulációs technikák és szoftverek irány érdeklődőknek.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENAEV1_Energetikai_folyamatok_dinamikaja.pdf

Energetikai alapismeretek

(BMEGEENAKEA)

(ezt a tárgyat a 2N-AE0 képzés hallgatói nem vehetik fel)

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az energetika alapvető jellegzetességeivel, az energiahordozókkal, fogyasztói energiaigények leírási módszereivel, az energiaátalakítás és ellátás technológiai és gazdaságosságai sajátosságaival.

Javasolt az energetikai iránt érdeklődő, de NEM energetikus hallgatóknak.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENAKEA_Energetikai_alapismeretek.pdf

Hőerőgépek modellezése

(BMEGEENMEHM)

Komplex energiaátalakító rendszerek, ill. berendezések egyszerűsített modelljeit készítjük el, majd alkalmasan választott környezetben elkészített számítógépes modellen szimuláljuk a működésüket. A szimulációk célja kettős: egyrészt a tervezői módban egy műszaki legkedvezőbb változat megkeresése, másrészt létező berendezés esetén az üzemi körülmények optimális behangolás. A tárgy félévközi jeggyel zárul, melyet önálló szimulációs feladat elkészítésével és zárthelyi eredményes megírásával kell megszerezni. A feladat csoportmunkában is elkészíthető.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENMEHM_Hoerogepek_modellezese.pdf

Hűtő- és hőszivattyú berendezések

(BMEGEENMEHH)

A hűtési, ill. fűtési célú hűtő (fűtő) rendszerek adott célra való alkalmazásának a hűtőközeg fajtájának a környezetvédelmi, biztonsági szempontok alapján való megválasztása.

Javasolt a mesterszakok hallgatóinak.

Bővebben:
ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENMEHH_Huto-_es_hoszivattyu_berendezesek.pdf

A nukleáris leszerelés kérdései

(BMETE809678)

Tárgyprogram:

 • Atommagfizikai alapok. Atommagok kötési energiája. Atommagreakciók. A maghasadás és magfúzió. A láncreakció létrejötte és feltételei.
 • Urándúsítás, plutóniumkinyerési technológiák. Maghasadáson alapuló atomfegyverek. Fúziós atomfegyverek. Légköri és földalatti robbantásokból nyerhető információk. Miniatürizálás és szimuláció.
 • Nukleáris technológiák és nukleáris anyagok forgalmának ellenőrzésével (safeguards) kapcsolatos műszaki és fizikai alapismeretek.
 • A nukleáris fegyverek jelentősége; nukleáris doktrínák; nukleáris kérdések a NATO-ban.
 • A nukleáris non-proliferációs rendszer elemei, jelentősége, működése
 • A nukleáris fegyverzetkorlátozás története: előzmények, Hiroshima és Nagaszaki, az atomkorszak és a hidegháború
 • Az Atomsorompó szerződés pontjai, a felülvizsgálati konferenciák és a kibővítési konferencia, az 1997-es PrepCom
 • Küszöbországok: a de facto atomhatalmak, a jó útra tértek, a potenciális küszöbországok és a szovjet utódállamok
 • Atomfegyvermentes övezetek lakatlan és lakott területeken
 • A nukleáris robbantások története és a korlátozásukra tett kísérletek: PTBT, küszöbszerződések, a CTBT
 • Biztonsági garanciák (pozitív és negatív), a "no first use" elve
 • Verifikáció, a szerződéses kötelezettségek betartásának ellenőrzése és annak problémái
 • Exportellenőrzés és a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek
 • A nukleáris non-proliferáció magyar vonatkozásai; a rendszer jövője

Bővebben:
http://www.reak.bme.hu/oktatas/kepzesek_tantargyak/szabadon_valaszthato_tantargyak/a_nuklearis_leszereles_kerdesei.html

Sugárvédelem és jogi szabályozása

(BMETE80AF00)

Tárgyprogram:

 • A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások.
 • A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetek sejtjeire, az emberre.
 • Dózisdefiníciók. Külső és belső sugárterhelés.
 • A radioaktív nuklidok megjelenése az élő szervezetekben.
 • A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás.
 • Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és közvetett módon.
 • Az emisszió és az immisszió kapcsolata.
 • Műszaki sugárvédelem.
 • Baleseti helyzetek kezelése.
 • A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői.
 • A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe.
 • A nem ionizáló sugárzások megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere.

Bővebben:
http://www.reak.bme.hu/oktatas/kepzesek_tantargyak/fizika_b_sc/sugarvedelem_es_jogi_szabalyozasa.html

Atomenergia és fenntartható fejlődés

(BMETE809008)

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélésében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenzív vita folyik a jövő lehetséges fejlődési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára (2000-ben az itthon megtermelt villamos energia 40%-a származott a paksi atomerőműből).

Bővebben:
http://www.reak.bme.hu/oktatas/kepzesek_tantargyak/szabadon_valaszthato_tantargyak/atomenergia_es_fenntarthato_fejlodes.html

Nukleáris üzemanyagciklus

(BMETE80AX20, BMETE80AE22, BMETE80MF13)

A tárgy az nukleáris üzemanyagciklus keretein belül bemutatja az üzemanyag előállítást az uránérc bányászattól egészen a fűtőelem gyártásig; majd tárgyalja a kiégett üzemanyagok kezelését, elhelyezését, a reprocesszálási lehetőségeket. Széleskörűen tárgyalja az üzemanyag-gazdálkodási jellemzőket, az atomenergia rendszerekkel, valamint a szimbiotikus atomerőmű-rendszerekkel együtt. A hallgatók számára az atomerőművek műszaki jellemzőin kívül betekintés nyílik az atomerőművek fejlesztési tendenciáira is. 

Bővebben:

http://oldweb.reak.bme.hu/oktatas/kepzesek-tantargyak/energetikai-mernoek-b-sc/nuklearis-uezemanyagciklus.html

Kalorikus gépek numerikus szimulációja

(BMEGEENBVNS)

A tárgy célja elsősorban a numerikus hőtani problémamegoldás folyamatának bemutatása, majd alkalmazása valós feladatokra kézi, numerikus, és az ANSYS nyújtotta végeselemes lehetőségeken keresztül. A félév során a hűtött gázturbina lapát, belső égésű motor dugattyú és gőzturbina lapáthézag vizsgálata is az anyag részét képzi. A tárgy nagyon gyakorlat-orientált, hetente kétórás géptermi gyakorlatok mellett kéthetente két óra előadást tartalmaz.

Bővebben: ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/TAD/TAD_BMEGEENBVNS_Kalorikus_gepek_numerikus_szimulacioja.pdf